Nazwa użytkownika

Informacja o jakości wody – Stacja Uzdatniania Wody w Dankowicach

Wersja do wydruku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, w oparciu o pisemne zawiadomienie otrzymane od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku – Białej, iż stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia manganu w próbkach wody uzdatnianej na stacji Uzdatniania Wody w Dankowicach. Wszystkie pozostałe parametry badanej wody mieszczą się w wartościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. ( Dz. U. z 2015r. poz. 1989 ) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wobec powyższego stwierdzić należy iż woda dostarczana do naszych odbiorców ze stacji uzdatniania wody w Dankowicach pomimo przekroczenia zawartości manganu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i jest w dalszym ciągu zdatna do spożycia przez ludzi.

Woda pobierana z 4 studni głębinowych i uzdatniana na stacji uzdatniania wody w Dankowicach dostarczana jest do naszych odbiorców w następujących miejscowościach:

- Dankowice,

- Stara Wieś,

- Wilamowice, budynki położone przy ulicach: Starowiejska, Paderewskiego ( od numeru 28 Z ), Zaciszna;

- Pisarzowice, budynki położone przy ulicach: Zaciszna, Starowiejska, Na Skowronek, Widokowa, Krajobrazowa, Rolnicza;

- Jawiszowice, budynki położone przy ulicach: Wiślana, Janowiec ( numery parzyste od numeru 14 );

Pragniemy podkreślić, iż woda dostarczana do odbiorców przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach jest systematycznie badana zarówno przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bielsku – Białej, jak i też przez zewnętrzne laboratorium akredytowane.

Zawartość manganu w uzdatnionej wodzie jest ponadto także kilka razy w tygodniu badana we własnym zakresie przez ZWiK w Wilamowicach. W świetle powyższego stwierdzić należy iż obecne przekroczenie jednego z parametrów wody ( zawartość manganu ) ma charakter incydentalny. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach podjął już działania naprawcze zmierzające do tego, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Przyczyn obecnego przekroczenia manganu w uzdatnionej wodzie należy upatrywać w zużyciu się złoża na stopniu odmanganiania na stacji uzdatniania wody w Dankowicach. Po kilku latach używania złoże zaczyna tracić swoje pierwotne właściwości i parametry, oraz skuteczną zdolność redukcji manganu. Świadomość tego faktu, była powodem wymiany w miesiącu sierpniu br. złoża na jednym z filtrów na stopniu odmanganiania.

Konieczna okazała się jednak kompleksowa wymiana tych złóż i w chwili obecnej jesteśmy w trakcie wymiany złóż na dwóch pozostałych filtrach odpowiedzialnych za proces odmanganiania wody pobranej z ujęć podziemnych.

Planowany termin zakończenia wymiany złóż w filtrach i pełne włączenie ich do cyklu pracy stacji uzdatniania wody to 17 październik br.

 

Za wszystkie powstałe utrudnienia i niedogodności przepraszamy