RODO

Wersja do wydruku

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach jako administrator danych informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach z siedzibą w Wilamowicach, ul. Sienkiewicza 2a, REGON: 070017693 W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora pisząc na adres jak powyżej lub na adres e-mail: zwik@wilamowice.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonywanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków), art. 6 ust. f RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora, np. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy).
 3. Jako Administrator danych osobowych przetwarzamy dane osobowe Klienta na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu/celach:
 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, odpowiedzi na pisma i wnioski;
 2. należytego wypełnienia zadań wynikających z obowiązującej Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikających z pozostałych obowiązujących przepisów prawa ciążących na Administratorze danych osobowych;
 3. realizacji działań zmierzających do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 4. archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach wynikającej z przepisów o archiwizacji;
 5. realizacji usług zleconych;
 6. zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach poprzez rejestrację obrazu – monitoring, gwarantując nienaruszanie godności oraz innych dóbr osobistych osób;
 7. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 8. prowadzenia procesów rekrutacji.
 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w okresie obowiązywania umowy, a także później – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz konieczny do realizacji celów wskazanych w pkt.5 lit a. Niepodanie danych powoduje, że realizacja i zawarcie umowy nie będą możliwe.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klienta są lub mogą zostać te podmioty, którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na podstawie umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Klient ma prawo do:
 1. dostępu do przekazywanych danych - na podstawie art. 15 RODO;
 2. sprostowania danych - na podstawie art. 16 RODO;
 3. żądania usunięcia danych – na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO;
 4. ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. przeniesienia danych – na podstawie art. 20 RODO.
 1. Klient w każdej chwili ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust.1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach zaprzestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba, że będzie istnieć przesłanka, że w stosunku do danych Klienta są ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Klienta interesów, praw i wolności lub dane Klienta będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO.
 3. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach nie planuje przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.