Nazwa użytkownika

Warunki przyłączenia

Wersja do wydruku

Procedura wykonania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego:

1. Wystąpienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach (ZWiK) o wydanie warunków technicznych przyłącza wody / kanalizacji (formularz druki do pobrania).

2. Na podstawie warunków technicznych wykonanie projektu przyłącza wody / kanalizacji (Zakład nie wykonuje projektów przyłączy).

3. Złożenie projektu w ZWiK w celu uzgodnienia .

4. Podpisanie w siedzibie ZWiK w Wilamowicach umowy o przyłączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej.

5. Uiszczenie opłaty przyłączeniowej wg obowiązującej stawki.

6. Wykonanie przyłącza (wykonywać przyłącze mogą tylko i wyłącznie uprawnione firmy instalacyjne). Przed rozpoczęciem wykonania przyłącza, ustalić termin odbioru technicznego. Ustalenie terminu należy wykonać minimum dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Na każdym przyłączu wykonawca przygotowuje próbę szczelności (powietrzem min. 1,0 MPa).

7.  Po wykonaniu przez ZWiK odbioru wykonanego przyłącza, inwestor podpisuje w siedzibie ZWiK umowę na dostawę wody / odprowadzania ścieków (formularz druki do pobrania).

8. Po wykonaniu powyższych czynności ZWiK wykonuje wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej oraz montaż wodomierza.

9. Wykonać pomiar geodezyjny powykonawczy przyłącza wody / kanalizacji.

10. Po dostarczeniu do ZWiK geodezyjnego pomiaru powykonawczego inwestor otrzymuje protokół końcowego odbioru przyłącza (niezbędny do odbioru budynku).